● i-session05 Rankinglists

氏名 1st 2nd 3rd 4th 5th fin

良成績 total
1 2 3
1 ryo 1 20 20 20 20
2 charma 2 17 17 17 17
3 kuri 3 15 15 15 15
4 yu-ki 4 13 13 13 13
5 p-yama 5 12 12 12 12
6 nama 6 11 11 11 11
7 shuntaro 7 10 10 10 10
8 kurono 8 9 9 9 9
9 ino 9 8 8 8 8
10 tobita 10 7 7 7 7
11 shu-cho 11 6 6 6 6
12 yuka 12 5 5 5 5
13 mochiko 13 4 4 4 4
14 wakana 14 3 3 3 3
TOP